Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Dutch online treden in werking per 1 januari 2014.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 – Wijziging van de Algemene

Voorwaarden Dutch online

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument
  producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een
  overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten
  door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis
  van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van
  zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden
  die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
  beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en
  geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige
  levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een
  bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-
  mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die
  aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
  toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
  afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de
  bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang
  tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten
  aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer
  en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd
  systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of
  diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst
  uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
  voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze
  voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage
  I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter
  zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
  gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
  ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Dutch online
Vestigingsadres:
Dutch online
Lupinelaan 21
5691 WC Son en Breugel
Telefoonnummer: 0499-570868
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@dutch-online.nl
KvK-nummer: 53247078
Btw-nummer: NL002107852B83

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
  ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
  ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
  van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat
  de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
  algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op
  verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
  toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan
  in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden
  langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek
  van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos
  zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke

product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en
derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
  aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving
  is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
  de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
  afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
  vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer
  niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
  duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
  aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
  aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
  aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de
  ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
  deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument
  de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
  ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
  beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
  een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,
  zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht
  nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte
  stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
  alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
  ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
  overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
  bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
  voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst
  of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie,
  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument
  met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
  inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst
  of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering;
  en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
  op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
  overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde
  duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier
  voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid
  slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van
  een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van
  redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden
  van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
  verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de
  consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet
  de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft
  besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,
  het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de
  consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze
  over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een
  verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen
  of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
  derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
  een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem
  aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
  geleverd:
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor
  levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is
  geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
  ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar
  deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het
  sluiten van de overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die
  niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over
  herroepingsrecht:
 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie
  over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet
  heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van
  de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel
  vastgestelde bedenktijd.
 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie
  aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de
  ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de
  bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft
  ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
  product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of
  gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de
  werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is
  dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals
  hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het
  product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die
  verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het
  product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de
  overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij
  dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor
  herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in
  lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of
  overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft
  niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen.
  De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als
  hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,
  indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en
  conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
  instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening
  van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van
  het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze
  kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te
  dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben
  verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water
  of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
  beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd,
  is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is
  aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen
  op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van
  de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of
  de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor
  verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
  levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over
  het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het
  modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van
  de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming
  tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke
  levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud,
  indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft
  ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het
  einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het
  verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
  bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden
  alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op
  elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze
  melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief
  eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor
  het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op
  de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de
  ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met
  terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument
  aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
  tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat
  de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere
  methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van
  levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de
  bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van
het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij
het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen
  op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die
  zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder
  een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij
  producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden
  aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de
  mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder
  leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder
  verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar
  alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
  van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest
  zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van
  personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie,
  als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is
  voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,
  autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de
  overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is
  voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die
  niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een
  individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor
  een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of
  hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de
  verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd

zijn met andere producten;

 1. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het
  sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan
  plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk
  is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed
  heeft;
 2. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan
  de verzegeling na levering is verbroken;
 3. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van
  abonnementen hierop;
 4. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager,
  maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
  van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht
  verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
  prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
  behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-
  tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
  diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
  financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
  variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het
  feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
  aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
  wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen
  heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met
  ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
  inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
  voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
  aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
  de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
  bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
  ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
  normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur
  verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en
  vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
  ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in
  de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de
  ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze
  aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder
  gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
  tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen
  bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
  producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
  diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de
  ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
  voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen
  met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een
  andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging
  vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
  uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
  te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag
  dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust
  bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een
  vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen
  met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
  het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
  bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
  aangegaan;
  c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
  zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging:
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
  vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
  bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden
  verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
  consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging
  kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen
  stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te
  allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de
  overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per
  maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur:
 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
  consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid
  en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
  overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
  voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
  worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of
  bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten
  van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van
  een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de
  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in
  algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van
  meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument
  geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
  desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
  vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
  vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)
  voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late
  betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft
  gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het
  uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
  verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de
  ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
  incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen
  maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
  daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een
  minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument
  afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
  klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
  bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd,
  volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van
  14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een
  klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
  ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
  van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
  antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer
  kan worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina
  van de website van de Stichting Geschillen Commissies.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te
  geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn
  ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
  van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de
  totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door
  deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen,
  met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als
  de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie,
  https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
  genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan
  de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil
  uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de
  ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te
  epalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de
  Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij
  voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de
  Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe
  door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit
  te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten
  behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de
  keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de
  ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde
  rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals
  deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie
  (www.degeschillencommissie.nl/). De beslissingen van de
  Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de
  behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is
  verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
  bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil
  door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te
worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Dutch online behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen
  in de toekomst.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze
  op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat
  bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de
  voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.